Terms & Conditions

Find your tour:

Dalmatia Heritage TERMS & CONDITIONS

UGOVOR O PUTOVANJU - OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između SHUTTLE TOURS d.o.o. putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Ugovaranjem usluge gost potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem usluge sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za gosta i za SHUTTLE  TOURS d.o.o. putničku agenciju.

Kod pružanja usluge smještaja gostu: SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  nastupa u svojstvu trgovca koji kupuje i prodaje uslugu smještaja u svoje ime i za svoj račun te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u). Pritom SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  pruža i druge turističke usluge (pronalaženje smještaja, savjetovanje, davanje informacija, rezerviranje, asistencija u destinaciji i sl.) ali te usluge ne čine znatan dio (25 % i više) vrijednosti kombinacije, ne oglašava ih kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije.

Kod pružanja usluge paket aranžmana: SHUTTLE TOURS d.o.o.putnička agencija  nastupa u svojstvu organizatora odnosno trgovca koji kombinira i izravno ili putem drugog trgovca prodaje ili nudi na prodaju paket-aranžmane.

Kod pružanja usluga izleta: SHUTTLE TOURS d.o.o.putnička agencija  nastupa:

- u svojstvu organizatora koji kombinira i izravno ili putem drugog trgovca prodaje ili nudi na prodaju izlete te

- u svojstvu posrednika koji u ime i za račun organizatora prodaje ili nudi na prodaju izlete koje kombinira organizator.

Kod pružanja usluga turističkog transfera: SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija nastupa u svojstvu trgovca koji izravno ili putem drugog trgovca ugovara, kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i za svoj račun, a za poznatog putnika. Pritom  primjenjuje Redovan postupak oporezivanja kada uslugu pruža prijevoznim sredstvom u svom vlasništvu, a Poseban postupak oporezivanja kada uslugu pruža prijevoznim sredstvom drugog dobavljača.

 

 1. TRANSFER

 

Gost može uz smještaj i druge turističke usluge naručiti od SHUTTLE TOURS d.o.o. putničke agencije  i uslugu transfera koja se sastoji od organiziranja turističke asistencije i prijevoza putnika i njegove prtljage između mjesta pružanja različitih usluga putovanja, a osobito između putničkih terminala (kolodvora i luka kopnenog, pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza) i smještajnih objekata u dolasku i/ili povratku, između smještajnih objekata, odnosno do ili od mjesta pružanja neke druge ugovorene ugostiteljske ili turističke usluge,

SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  će prihvatiti rezervaciju usluge transfera ukoliko će za traženi termin imati raspoloživo vlastito vozilo ili vozilo drugog pružatelja usluge. Cijena usluge transfera ovisi o udaljenosti između polazne i završne točke te će gostu biti predočena prije rezerviranja usluge. Po prihvaćanju usluge transfera, gost treba platiti uslugu u 100 % iznosu. Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju transfera, vrijede otkazni troškovi iz članka 3. ovog Ugovora.

 

 1.    PROMIJENE I OTKAZ REZERVACIJE USLUGE TRANSFERA OD STRANE GOSTA

 

Ukoliko gost želi promijeniti rezerviranu uslugu kao npr. promijeniti broj korisnika usluge, termin usluge, tip usluge itd., SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija će utvrditi mogućnost promjene te eventualne promjene iznosa usluge predočiti gostu.

Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju, vrijede sljedeći otkazni troškovi:

30% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže do 30 dana prije početka usluge;
50% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 29 do 15 dana prije početka usluge;
80% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže  od 14 do 7 dana prije početka usluge;
100 % iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 6 dana do dana početka usluge kao i ako se gost ne pojavi na dan početka usluge ili otkaže uslugu nakon započetog korištenja usluge.

SHUTTLE  TOURS d.o.o putnička agencija ostavlja mogućnost gostu da ako nije u prilici koristiti rezerviranu uslugu, pronađe drugog gosta za rezerviranu uslugu. Novi gost preuzima sve uvjete rezervirane usluge i ove opće uvjete. U slučaju otkaza rezervacije uslijed smrti gosta odnosno jednog od korisnika usluge za kojeg je SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija imala podatak da će koristiti uslugu, ili u slučaju smrti člana njegove uže obitelji (bračni partner, brat, sestra, roditelj, dijete), SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija će zaračunati samo minimalne troškove otkaza (30% iznosa). Gost je dužan SHUTTLE TOURS d.o.o putničkoj agencija dostaviti dokument o smrti preminule osobe i srodstvu preminule osobe s jednim od korisnika usluge. Za svaki drugi otkaz rezervacije uzrokovan bilo kojim drugim razlogom, uvijek će vrijediti otkazni troškovi navedeni u ovim općim uvjetima. Svi troškovi povrata uplaćenog novca idu na teret gosta. Ako je gost uplatio manji iznos od iznosa navedenih otkaznih troškova, SHUTTLE TOURS  d.o.o putnička agencija će gostu ispostaviti račun za preostalu razliku iznosa, a gost je obavezan platiti razliku iznosa jer je bio upoznat s ovim općim uvjetima.

 

 

 1. IZLET

SHUTTLE  TOURS d.o.o putnička agencija je za svaki izlet koji organizira putniku stavila na raspolaganje prije sklapanja ugovora sljedeće informacije: o cijeni izleta, o odredištu (destinaciji), o broju dnevnih obroka, o sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, o planu putovanja, o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, o graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim za izlet u inozemstvo, o najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje izleta te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika.

 

 1. PAKET ARANŽMAN

Za svaki paket aranžman SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija  s putnikom sklapa ugovor o putovanju u kojem definiraju njihove obvezno-pravne odnose. Prije nego što se putnik obveže ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu ili bilo kojom odgovarajućom ponudom,  SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija  će putniku pružiti odgovarajuće standardne informacije iz iz PRILOGA I. Dijela A, Zakona o pružanju usluga u turizmu:

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

– Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

– Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

– Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

– Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

– Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

– Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.

– Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

– Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

– Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

– Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija ugovorila je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod Croatia osiguranja [društvo za osiguranje koje pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti]. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Croatia Osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB: 26187994862, tel: 0800 1884, e-mail: info@crosig.hr, (broj police osiguranja: 298706000047). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti SHUTTLE TOURS d.o.o. putničke agencije. Putnik na temelju ovog dokumenta ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknadu od društva za osiguranje. Putnici, prema potrebi, mogu stupiti u kontakt i s nadležnim tijelom vlasti: Središnja kontaktna točka MINT, Prisavlje 14, 10 000, Zagreb, e-mail: pravna@mint.hr , telefon +385 1 6169 243

Poveznica na Direktiva (EU) 2015/2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu.

te na jasan, razumljiv i lako uočljiv način sljedeće predugovorne informacije: a) glavna obilježja usluga putovanja (odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima, smještaj, broj uključenih noćenja, sredstva, karakteristike i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom, približno vrijeme polaska i povratka, plan prehrane, posjeti, izlet/izleti ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket-aranžman, jezik na kojem će te usluge biti pružene, je li putovanje prikladno za osobe sa smanjenom pokretljivošću i dr.), b) naziv tvrtke i zemljopisnu adresu kao i telefonski broj te adresu e-pošte, c) ukupnu cijenu paket-aranžmana (uključujući poreze, dodatne naknade, pristojbe i ostale troškove), d) načine plaćanja, uključujući bilo koji iznos ili postotak cijene koje treba platiti kao predujam te raspored plaćanja preostalog iznosa, ili financijska jamstava koja putnik treba platiti ili osigurati, e) najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket-aranžmana i rok u kojem organizator može raskinuti ugovor o putovanju prije početka paket-aranžmana ako taj broj ne bude dosegnut, g) informaciju da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje standardnih naknada za raskid ugovora koje zahtijeva SHUTTLE TOURS  d.o.o. putnička agencija , h) informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troška raskida ugovora od strane putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti. Primitak standardnih predugovornih informacija  putnik eksplicite potvrđuje sklapanjem ugovora. Predugovorne informacije koje se putniku pružaju čine sastavni dio ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i ne mogu se mijenjati, osim ako se ugovorne strane o tome izričito drukčije suglase. Prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu organizator neće povećati ugovorenu cijenu osim ako na trajnom nosaču podataka i najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti putnika, uz obrazloženje tog povećanja i izračun. Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana. U tom slučaju organizator će  od putnika zahtijevati plaćanje sljedeće standardne naknade za raskid ugovora:

30% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže do 30 dana prije početka usluge;
50% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 29 do 15 dana prije početka usluge;
80% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže  od 14 do 7 dana prije početka usluge;
100 % iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 6 dana do dana početka usluge kao i ako se gost ne pojavi na dan početka usluge ili otkaže uslugu nakon započetog korištenja usluge.

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana, sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana odnosno 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana. Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. Organizator je odgovoran za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i za slučaj nesolventnosti osigurava jamčevinu za svaki paket-aranžman. Organizator putovanja u paket-aranžmanu ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. Organizator sugerira i nudi svakom putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Svakom zainteresiranom putniku stavit će na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju.

Ukoliko putnik ima pritužbu, može je dati na licu mjesta predstavniku organizatora ili na način opisan ovdje:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. St.1. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 i čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se može podnijeti:

putem pošte na adresu:SHUTTLE TOURS d.o.o. Putnička agencija, Franje Kuhača 10A, 23000 Zadar

ili na e-mail adresu: info@shuttletours.net

 

 Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora

 

Također, Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, mirenje@hgk.hr, +385 1 4848 622 je ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen, a platformi za online rješavanje tih sporova, putnik može pristupiti ovdje: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje.

 

 1. PRTLJAGA I DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

 

Gost je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko gost zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  ne snosi nikakvu odgovornost za dokumente i prtljagu gosta. Gostu se preporuča uplata police za osiguranje prtljage. Ukoliko gost za vrijeme boravka u destinaciji izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, prijavu upućuje hotelu ili vlasniku objekta te nadležnoj policijskoj postaji. Nove dokumente dužan je osigurati na vlastiti trošak. Gost je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene propisima RH, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, gost odgovara za načinjenu štetu, a SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete gost podmiruje direktno kod vlasnika objekta. Svim gostima preporučamo da se prije uplate rezervacije osobno informiraju o Hrvatskoj i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u Hrvatsku imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Neodgovarajuće putne isprave, koje bi mogle imati za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje SHUTTLE TOURS d.o.o. putničku agenciju  te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

 

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Gost SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija   osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu rezervacije i realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji  ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na info@shuttletours.net

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

Da bi kod plaćanja putem T-com Pay Way-a zaštitili osobni podaci vezani uz kreditnu karticu, T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

 1. OSIGURANJE

 

 1. a) OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza se ne može naknadno uplatiti, već isključivo prilikom uplate rezervacije, na zahtjev gosta. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim gost sklopi ugovor.
Primjer Uvjeta otkaza i ostale informacije dostupne su u PDF formatu ovdje - članci 41 - 44 na stanici 29 i 30.
Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 3. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.


 1.   b) PUTNO OSIGURANJE

Cijena putovanja ne uključuje i putno osiguranje. SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija   gostu preporuča i policu putnog osiguranja: od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Ugovaranjem putovanja i uplatom, gost potvrđuje da se upoznao s ovim općim uvjetima rezerviranja smještaja pa se smatra se da su gostu ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.

U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja, pri čemu SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Primjer Uvjeta osiguranja i informacije o sadržaju tih osiguranja dostupne su u PDF formatu ovdje.


 1.   c) OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  je sklopila s Croatia Osiguranjem d.d. ugovor o osiguranju (osiguranje jamčevine) za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja SHUTTLE TOURS d.o.o. putničke agencije   zbog kojeg  bi usluga putovanja mogla izostati odnosno radi naknade troškova povratka gosta u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Croatia Osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB: 26187994862, tel: 0800 1884, e-mail: info@crosig.hr, (broj police osiguranja: 298706000047). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti SHUTTLE TOURS d.o.o. putničke agencije. Putnik na temelju ovog dokumenta ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknadu od društva za osiguranje.

 1. d) OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

SHUTTLE TOURS d.o.o putnička agencija ima kod osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči gostu  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Croatia Osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB: 26187994862, tel: 0800 1884, e-mail: info@crosig.hr, (broj police osiguranja: 078700036345).  će upoznati gosta sa  važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Turistička agencija SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  prouzroči gostu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a gost ugovaranjem putovanja i uplatom potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

 1. NAPOMENE

Za sve rezervacije koje je gost dogovorio s drugom turističkom agencijom koja je nastupala kao organizator/turoperator, a SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  je posredovala, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  ne odgovara za provedbu turističkih rezervacija drugih organizatora. 

 

 1. OSTALE ODREDBE

SHUTTLE TOURS d.o.o. putnička agencija  i gost se obvezuju da će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u Zadru i Hrvatsko pravo.


 

Vrijedi od 01.07.2018.

 

SHUTTLE TOURS  d.o.o.
Putnička agencija

Franje Kuhača 10A

23000 Zadar, Hrvatska

 

Visit our partners